نمودار گرایش های سیاسی نمایندگان مجلس دهمنمودار تعداد افراد راه یافته از ائتلاف ها و لیست ها


نمایندگان مجلس دهم

مستقل ها
20,006 ( 31.9% )
اصولگرایان
26,383 ( 35.32% )
اصلاح طلبان
114,263 ( 15.86% )
مستقل ها
16,284 ( 22.29% )
اصولگرایان
36,936 ( 58.19% )
اصولگرایان
29,063 ( 18.36% )
اعتدال گرایان
33,132 ( 49.67% )
اصولگرایان
23,919 ( 25.29% )
اصلاح طلبان
24,980 ( 26.41% )
اصولگرایان
169,098 ( 39.38% )
اصولگرایان
86,257 ( 20.09% )
اصلاح طلبان
102,984 ( 23.98% )
اصلاح طلبان
47,162 ( 44.24% )
مستقل ها
27,760 ( 25.97% )
اصولگرایان
73,694 ( 38.37% )
اصلاح طلبان
16,463 ( 16.65% )
مستقل ها
46,856 ( 54.61% )
اعتدال گرایان
86,839 ( 31.49% )
اصولگرایان
87,784 ( 31.83% )
اصولگرایان
19,120 ( 32.26% )
اصلاح طلبان
21,399 ( 44.77% )
مستقل ها
22,457 ( 26.8% )
اصولگرایان
16,100 ( 53.53% )
اصولگرایان
176,807 ( 26.33% )
اصلاح طلبان
195,066 ( 29.05% )
اصولگرایان
200,690 ( 29.89% )
اصلاح طلبان
179,230 ( 26.69% )
اصولگرایان
45,514 ( 43.03% )
اصولگرایان
7,832 ( 18.2% )
اصولگرایان
56,208 ( 57.84% )
اصلاح طلبان
14,371 ( 27.3% )
اصولگرایان
38,177 ( 33.54% )
مستقل ها
20,463 ( 30.84% )
مستقل ها
11,154 ( 28.22% )
اصولگرایان
9,842 ( 26.15% )
اصولگرایان
50,105 ( 31.38% )
اصولگرایان
143,434 ( 25.88% )
اصولگرایان
148,218 ( 26.75% )
اعتدال گرایان
36,916 ( 34.72% )
اعتدال گرایان
41,804 ( 37.77% )
اصلاح طلبان
46,398 ( 51.2% )
اصولگرایان
48,829 ( 20.84% )
اصولگرایان
95,144 ( 48.83% )
مستقل ها
14,642 ( 22.82% )
اصلاح طلبان
42,152 ( 27.72% )
اعتدال گرایان
38,751 ( 30.38% )
اصولگرایان
30,012 ( 34.23% )
اصولگرایان
19,553 ( 35.63% )
اصولگرایان
39,062 ( 32.17% )
اصلاح طلبان
11,920 ( 28.47% )
مستقل ها
102,345 ( 43% )
اصلاح طلبان
75,308 ( 31.64% )
اصلاح طلبان
41,218 ( 35.3% )
اصولگرایان
19,901 ( 28.01% )
اصولگرایان
343,722 ( 32.08% )
اصولگرایان
337,734 ( 31.52% )
اصولگرایان
324,450 ( 30.28% )
اصولگرایان
75,384 ( 31.57% )
اصلاح طلبان
75,686 ( 31.7% )
اعتدال گرایان
24,195 ( 33.79% )
اصلاح طلبان
99,204 ( 38.1% )
اصلاح طلبان
103,046 ( 39.58% )
مستقل ها
27,179 ( 33.92% )
اصولگرایان
23,418 ( 24.01% )
مستقل ها
27,706 ( 28.4% )
مستقل ها
25,412 ( 26.05% )
اصولگرایان
39,093 ( 40.67% )
اصلاح طلبان
107,784 ( 23.3% )
اصلاح طلبان
66,954 ( 14.47% )
اصلاح طلبان
88,777 ( 19.19% )
اصولگرایان
15,744 ( 15.56% )
مستقل ها
19,318 ( 31.91% )
اصولگرایان
96,852 ( 48.33% )
اصولگرایان
20,643 ( 30.34% )
اصولگرایان
25,455 ( 25.67% )
اصولگرایان
24,710 ( 33.33% )
اصولگرایان
37,764 ( 41.52% )
اصولگرایان
36,914 ( 28.08% )
مستقل ها
25,324 ( 20.34% )
مستقل ها
16,300 ( 17.47% )
مستقل ها
33,695 ( 15.03% )
اصولگرایان
50,379 ( 22.48% )
مستقل ها
13,875 ( 25.36% )
مستقل ها
17,244 ( 34.9% )
اصلاح طلبان
31,771 ( 37.09% )
اصولگرایان
49,970 ( 38.34% )
مستقل ها
23,668 ( 52.66% )
اصولگرایان
60,353 ( 57.22% )
اصلاح طلبان
64,950 ( 34.78% )
اصولگرایان
114,439 ( 61.29% )
اصلاح طلبان
98,191 ( 43.98% )
اصولگرایان
86,098 ( 38.56% )
مستقل ها
60,347 ( 49.4% )
اصولگرایان
32,768 ( 33.17% )
مستقل ها
18,354 ( 18.58% )
اصلاح طلبان
20,883 ( 37.31% )
اصولگرایان
53,882 ( 50.19% )
اصلاح طلبان
25,055 ( 17.99% )
اصلاح طلبان
37,777 ( 48.81% )
اصلاح طلبان
172,883 ( 30.42% )
اصلاح طلبان
132,474 ( 23.31% )
اصلاح طلبان
142,667 ( 25.1% )
اصلاح طلبان
197,471 ( 34.74% )
اصولگرایان
27,083 ( 26.46% )
مستقل ها
43,127 ( 35.83% )
اصلاح طلبان
40,414 ( 47.78% )
اصلاح طلبان
26,361 ( 22.76% )
اصلاح طلبان
40,406 ( 48.25% )
اصولگرایان
191,329 ( 43.11% )
اصولگرایان
263,885 ( 59.46% )
اصولگرایان
168,397 ( 37.94% )
مستقل ها
15,919 ( 32.72% )
اعتدال گرایان
58,670 ( 41.7% )
مستقل ها
39,302 ( 40.51% )
اصلاح طلبان
21,573 ( 27.86% )
اصلاح طلبان
72,985 ( 52.35% )
اعتدال گرایان
71,729 ( 46.99% )
اصلاح طلبان
56,464 ( 40.87% )
اعتدال گرایان
54,970 ( 37.99% )
اصلاح طلبان
16,954 ( 34.62% )
اصولگرایان
108,316 ( 35.29% )
اصلاح طلبان
79,243 ( 47.41% )
اصولگرایان
32,514 ( 29.06% )
اصولگرایان
10,543 ( 21.85% )
اصولگرایان
143,928 ( 42.81% )
اصلاح طلبان
53,834 ( 16.01% )
اصولگرایان
106,454 ( 31.66% )
اصولگرایان
48,891 ( 36.03% )
اصلاح طلبان
48,768 ( 26.87% )
اصولگرایان
58,995 ( 43.21% )
اصلاح طلبان
66,103 ( 73.66% )
اصولگرایان
27,083 ( 27.01% )
اصلاح طلبان
45,094 ( 18.33% )
اصلاح طلبان
50,822 ( 32.12% )
اصولگرایان
14,173 ( 28.5% )
اصولگرایان
19,311 ( 35.38% )
اصولگرایان
14,948 ( 30.76% )
اصلاح طلبان
90,921 ( 35.04% )
اصولگرایان
58,922 ( 22.71% )
اصلاح طلبان
43,602 ( 16.8% )
مستقل ها
8,259 ( 14.24% )
اصولگرایان
40,345 ( 37.07% )
اصولگرایان
35,906 ( 43.24% )
اصلاح طلبان
33,647 ( 30.2% )
اصلاح طلبان
28,846 ( 38.09% )
اصولگرایان
20,991 ( 29.48% )
اصولگرایان
27,527 ( 19.39% )
اصولگرایان
30,466 ( 21.46% )
اصلاح طلبان
52,541 ( 20.91% )
اصولگرایان
32,127 ( 12.78% )
مستقل ها
20,574 ( 17.39% )
مستقل ها
48,440 ( 40.5% )
اعتدال گرایان
57,713 ( 44.87% )
مستقل ها
84,453 ( 46.41% )
مستقل ها
58,846 ( 24.12% )
اعتدال گرایان
62,708 ( 25.71% )
اصلاح طلبان
46,528 ( 34.43% )
اصلاح طلبان
116,540 ( 45.46% )
اصلاح طلبان
67,158 ( 26.19% )
اصلاح طلبان
36,891 ( 27.05% )
اصولگرایان
39,986 ( 35.45% )
اصولگرایان
103,234 ( 36.09% )
اصلاح طلبان
54,546 ( 19.07% )
اصولگرایان
22,664 ( 45.95% )
اصلاح طلبان
11,583 ( 16.91% )
اصولگرایان
19,430 ( 37.05% )
مستقل ها
39,623 ( 87.21% )
اصلاح طلبان
15,013 ( 23.52% )
اصولگرایان
29,872 ( 22.36% )
اصلاح طلبان
45,282 ( 33.9% )
اصولگرایان
31,132 ( 34.43% )
اصولگرایان
133,343 ( 49.61% )
اصولگرایان
80,306 ( 29.88% )
اصلاح طلبان
25,571 ( 61.12% )
اقلیت های مذهبی
2,212 ( 58.13% )
اقلیت های مذهبی
2,449 ( 72.09% )
اقلیت های مذهبی
2,290 ( 100% )
اقلیت های مذهبی
8,631 ( 72.9% )
اقلیت های مذهبی
3,966 ( 59.44% )

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved